Opłaty

Opłata za żywienie

Stawka za żywienie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi    10,00 zł dziennie.

Opłatę za żywienie dziecka w przedszkolu za dany miesiąc wylicza się mnożąc stawkę dzienną przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
Należną kwotę pomniejszamy o kwotę wynikającą z liczby dni prawidłowo zgłoszonych nieobecności dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu.

Informacja o terminach i godzinach dokonywania opłat wywieszana jest co miesiąc na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
Opłaty gotówkowe bezwzględnie muszą być dokonywane w podanych terminach.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :
56 1030 1508 0000 0005 5065 2056

Rodzice, którzy chcą dokonywać opłat przelewem, proszeni są o podanie kierownikowi gospodarczemu swojego adresu email, na który co miesiąc będą wysyłane informacje o kwotach, jakie należy wpłacić na poszczególne rachunki bankowe (kwot nie zaokrąglamy, wpłacamy taką kwotę, jaką mamy wykazaną w otrzymanej informacji emailowej)

Nieobecność dziecka w przedszkolu w żadnym wypadku nie usprawiedliwia nieterminowej zapłaty!

 

Wpłata na Radę Rodziców

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w formie gotówkowej w ustalonych dniach przyjmowania opłat w przedszkolu.

 

Opłata za czas pobytu dziecka w przedszkolu od 01.09.2017r. została zniesiona na podstawie:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

                                           § 1.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.

                                           § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

                                           § 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

                                           § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.